Sa halip na ito’y payagang maging isang sanhi ng pagkakabaha-bahagi, siya’y nakikitungo nang may pagtitiis at kabaitan sa kaniyang kapatid. Hindi rin lumalabag sa anumang kautusan na nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon. Ipinangako rin ng Diyos sa mga taga-Israel: Read. Because … Ngunit lalong higit, ang isang tunay na pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapuwa ay magpapatibay sa atin na labanan ang mga silo na, bagaman hindi mali sa ganang sarili, ay maaaring humadlang sa atin sa ‘lubusang pagganap sa ating ministeryo.’ (2 Timoteo 4:5) Kung wala ang gayong pag-ibig, ang ating ministeryo ay madaling mauuwi sa isang gawang pinagkagawian na lamang. Ito’y nangangahulugan na ang kanilang mga motibo ay katulad din ng mga motibo ng Diyos. 2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 11 Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Ano ba ang punto ng babala ni Juan, kung gayon? Here are some you can start with! 1-5) Blg. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Bakit? Subalit kung walang pag-ibig, ang kanilang halaga ay hindi natatamo. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng banal na lihim at lahat na kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupa’t mapalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Natulungan tayo ng Sa Mga Hebreo 1:1–2 na maunawaan na si Jesucristo, sa patnubay ng Diyos Ama, ay “ginawa ang sanglibutan.” Inihayag sa aklat ni Moises na ang mga daigdig na Kanyang nilikha ay “di mabilang” (Moises 1:32–33). 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. Isa pa, mayroong lalong marami at sari-saring kalayawan na maaaring makamtan sa ngayon kaysa noong kaarawan ni Juan, kaya kung ang pita ng mga mata ay isang suliranin noon, lalong higit ngayon. Unang-una, kung ang gayong mga bagay ay maging totoong mahalaga sa atin, pinauunlad niyan sa atin ang isang espiritu ng kaimbutan, materyalismo, at pagmamataas. We know that the universe is an enormous place. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang isang matanda, na gipit na dahil sa dinadalang mabigat na pasanin sa trabaho, ay baka lapitan ng isang kapuwa Kristiyano na may reklamo na naman na waring hindi gaanong mahalaga sa matanda. Tagalog Bible: 1 Corinthians. “Love never fails ” (1 Corinthians 13:8), and it will never cease. 2 Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat … Ang kaimbutan, isang hangarin na luwalhatiin ang ating sarili, o palalong pagmamataas ay maaaring makapawi ng pag-ibig, na anupa’t tayo ay “walang anumang pakikinabangin.”​—Kawikaan 11:2; 1 Corinto 13:3. Bakit nga ganiyan? Posible ba na maglingkod sa Diyos na taglay ang isang maling motibo? Kaya papaano natin malalaman kung tayo nga ay tunay na mga Kristiyano? Baka tayo’y makapagsalita nang napakatalas sa isang kapuwa Kristiyano, o tayo’y baka mangalisag at magdamdam sa isang bagay na sinasabi. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Ang sinumang tapat at papaya na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos, depende sa pagsunod ng mga tao. Entradas sobre 1 Corintios 13:26 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. Ang apat na mga aklat na ito ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus (Mat. Baka ihambing natin ang ating mga pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba at tayo’y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin. Ano bang motibo higit sa lahat ang nag-udyok sa Diyos na Jehova na suguin si Jesus sa lupa upang ibigay sa atin ang pagkakataon na magtamo ng buhay na walang-hanggan? “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupa’t ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat may pananampalataya sa kaniya ay huwag mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.” (Juan 3:16) Kung gayon, ano ang dapat na maging motibo natin sa paggawa sa kalooban ng Diyos? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. (Filipos 1:15-17) Iyan ay maaaring mangyari sa atin. sa ating buhay, hindi ibig sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na iyon. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Halimbawa, Ang pag-ibig ang nagpapakilos sa mga Kristiyano na magtulungan sa isa’t isa sa isang pisikal na paraan pagka kanilang nabalitaan na ang iba ay nasa pangangailangan. 1:26-2:20) at ang isang kaganapan noong siya'y labingdalawang taong gulang ( Luc. Labag din sa aral ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo. Oo. —Gawa 8:13, 18; 1 Corinto 13:8… Baka tayo ay maging hambog na anupa’t iniisip natin na tayo’y mas magaling na tagapagpahayag sa madla o nakapagpapasakamay ng higit na literatura kaysa iba. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. The law of Christ is to love God and love others. 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, na kinasihan ng espiritu ni Jehova. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1991. - Roma 12: 1-8 - I Corinto 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Pedro 4: 7-11. 1:1: Sa maraming mga lugar at sa maraming paraan, sa nakalipas na beses, Nagsalita ang Diyos sa mga ama sa pamamagitan ng mga Propeta; 1:2: sa wakas, sa panahon ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Anak, na siyang itinalaga na samantalang ang tagapagmana ng lahat ng bagay, at sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Entradas sobre 1 Corintios 15:40 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E SA NGAYON, maraming tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig. Ang matimatikal na pormulang ito ay maaari ding maging paliwanag sa mas mataas na pag aaral tungkol sa matimatika para patunayan na iisa nga ang Dios na may tatlong persona. Ang pag-ibig ang tutulong. Ang Pag-ibig sa Isang Sanlibutang Mapag-imbot. 2 À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. The Big Ideas. Ngunit ang mga paniwala ng nag-aangking mga Kristiyanong ito ay nagkakasalu-salungatan, sila’y walang pagkakaisa, at kung minsan sila’y nagpapatayan pa. Maliwanag, marami ang hindi tunay na mga Kristiyano. Ang paghahangad ng personal na kapakinabangan ay baka mag-udyok sa atin na paunlarin ang pakikipagkaibigan sa nakaririwasang mga Kristiyano samantalang ipinagwawalang-bahala naman ang mga dukha. Sa katunayan, iyon ang pangunahing bunga ng espiritu ng Diyos. Oo, ang pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Binanggit ni Pablo ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga naglilingkod dahil sa inggit at pagtatalu-talo. Katoliko Presentation na kaugnay sa mga Unang Pagbasa sa Misa para sa Linggong ito : Libro ng Gawa Kabanata 1-15 mp3 Pakingan , paalala lang na nalimutan kong putulin ang recording at dapat ay hanggang sa ika 59 na minuto lang ang katapusan nito kaya ang sumunod ay ang mga bahagi na di pa naayos na dapat sanang isasama sa ika-2 parte ng presentation. Itinampok ni Jesus ang kahalagahan ng pag-ibig nang kaniyang sabihin: “Sa ganito’y makikilala ng lahat na kayo’y aking mga alagad, kung kayo’y may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35) Bakit gugugol ng napakalaking panahon ang mga matatanda sa pagpapastol at pagtulong sa mga kapuwa Kristiyano kung ang mga ito ay hindi nila iniibig? Bagama’t may mga ebidensiya ng mga ito. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Here we are in the 21st century. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ano ang Susi sa Tunay na Pagka-Kristiyano? Bilang pangwakas, napatunayan natin na nagkamali ng pagkaunawa sa Juan 1:1,14 ang mga gumagamit ng talatang ito upang patunayan na si Cristo diumano ay Diyos na nagkatawang tao. (Gawa 2:44, 45) Sa mga panahon ng pag-uusig, ang mga Kristiyano ay nagbibigay ng proteksiyon sa isa’t isa at namamatay pa nga alang-alang sa isa’t isa. But how are we doing with the even-bigger ideas? At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking ari-arian upang pakainin ang iba, at kung ibigay ko ang aking katawan, upang maipagmalaki ko, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang anumang pakikinabangin.”​—1 Corinto 13:1-3. Sa materyalistikong panahong ito, determinasyon ang kailangan upang ‘magawang unahin muna ang Kaharian’ at huwag ‘gamitin na lubusan ang sanlibutang ito.’ (Mateo 6:33; 1 Corinto 7:31) Ang isang matibay na pananampalataya ay tutulong. Sa gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa. 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. (1 Corinto 13:8-10) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba. Sa simpleng pangungusap, dahilan sa uri ng Diyos na ating sinasamba. (Mateo 5:23, 24; 18:15-17) Sa halip na igiit ng bawat isa ang kaniyang mga karapatan, dapat sinisikap ng lahat na pasulungin ang kabaitang ipinayo ni Jesus, ang pagiging handa na patawarin ang kanilang mga kapatid nang “pitumpu’t-pitong ulit.” (Mateo 18:21, 22) Sa gayon, ang mga Kristiyano ay nagsisikap na mabuti na magbihis ng pag-ibig, “sapagkat ito ay isang sakdal na buklod ng pagkakaisa.”​—Colosas 3:14. 5. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Walang anumang masama sa pagkakaroon ng isang malaking bahay, isang magandang kotse, isang telebisyon, o isang stereo. At ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova. 12 Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin nang harapan. Bakit titiisin ng kongregasyon ang mga kahinaan ng kanilang mga kapuwa​—kasali na ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig? Habang ito ang posibleng paliwanag, hindi naman ito malinaw sa teksto. Ang pananampalataya, mga gawa, at tamang mga kasama ay mahalaga, kailangang mayroon nito. Ang pag-ibig na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon. Sinabi ni Jesus na sa ating kaarawan, marami ang magsasabi sa kaniya, “Panginoon, Panginoon,” sa ibang pananalita, ang mag-aangkin na sila’y Kristiyano, gayunman ay kaniyang sasabihin sa kanila: “Kailanman ay hindi ko kayo nangakilala! 1 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 17:20; 21:21; Mc. 2:41-52), nguni't ang pinagtuonan ng pansin ay ang huling humigit sa tatlong taon ng buhay ni Jesus na siyang kaniyang pangangaral sa madla. Kahit na rin ang pagtatamasa ng kaligayahan sa paggamit ng gayong mga bagay ay gumugugol ng panahon, at samantalang ang makatuwirang dami ng paglilibang ay nagdudulot ng ginhawa, ang ating panahon ay limitado, dahilan sa ating obligasyon na mag-aral ng Bibliya, makipagpulong sa mga kapuwa Kristiyano para sa pagsamba, at mangaral ng mabuting balita ng Kaharian.​—Awit 1:1-3; Mateo 24:14; 28:19, 20; Hebreo 10:24, 25. 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Love is core to God’s character and central to the Christian life. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. Gawa 5:1-11. By using our services, you agree to our use of cookies. Ang isang elder ay baka mapanaghiliin dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong. Si apostol Pablo ay nagpayo sa atin na tayo’y magkaroon ng “maningas na pag-ibig” sa isa’t isa sapagkat “ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.” (1 Pedro 4:8) Papaano natin magagawa ito? Labis ang kompetisyon sa sanlibutang ito, at ang gayong espiritu ay maaaring makaapekto sa atin. Ibigay natin muli ang sagot mula sa mismong sinulat ni Pablo sa Roma 13:8. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.” (Mateo 7:21, 23) Tiyak iyan, walang isa man sa atin ang magnanais na mapasa-grupong iyan! Si Pablo ay dumaan sa Macedonia tungo sa Achaea at nagpatuloy sa Syria ngunit binago ang kanyang mga plano at naglakbay pabalik sa Macedonia dahil ang mga Hudyo ay nagbalak ng masama sa kanya. Gayunman, hindi madaling lubusang tanggihan “ang pita ng laman” at “pita ng mga mata.” Ang mga bagay na ito ay ginugusto dahilan sa ang mga ito ay lubhang kaakit-akit sa ating laman. Ganito ang paliwanag ni apostol Pablo sa kaniyang unang liham sa mga taga-Corinto: “Kung ako’y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel datapuwat wala akong pag-ibig, ako’y naging isang tumutunog na kapirasong tanso o isang kumakalantog na pompiyang. Tandaan na ang mga kaloob na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa Dios upang. Ano ba ang susi? Ang tunay na Kristiyano ay kailangang may matibay na pananampalataya sapagkat “kung walang pananampalataya ay hindi maaaring makalugod na mainam [sa Diyos].” (Hebreo 11:6) Ang matibay na pananampalatayang iyan ay kailangang may kasamang matuwid na mga gawa. Gayunman, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang pangunahing magpakilos sa atin, paglalabanan natin ang ganiyang mga hilig. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Alalahanin, ang pag-ibig ay isang katangian ng puso, at “ang puso ay magdaraya nang higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama.” (Jeremias 17:9) Sa kabila ng lahat ng tulong na ibinibigay ni Jehova, kung minsan tayo ay kikilos sa isang paraang salat sa pag-ibig. Ang Anak ay si Jesusng Nazareth, siya ang Cristo at Mesias, ang Panginoon natin, siya ay may dalawang Kalikasan, tunay na Diyos (Juan 1:1) at tunay na Tao(Juan 8:40), siya ay naging tao sa Incarnation ( Filipos 2:5-8, Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16). Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Oo, ang pag-ibig ang nagtutulak sa mga Kristiyano na tumulad sa Diyos na kanilang sinasamba. 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ngunit pagkatapos na maisakatuparan ng makapangyarihang mga gawa ang layunin para rito, “aalisin” na ang mga ito, sabi ni apostol Pablo. * (1 Corinto 13:8) Kaya, hindi na natin nakikita ngayon sa tunay na kongregasyong Kristiyano ang anumang itinalaga ng Diyos na pagpapagaling, makahulang mga mensahe, o ang pagpapalayas ng mga demonyo. We're just bursting with scientific knowledge. at pasakop.”​—Hebreo 13:17. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Samakatuwid ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. Ang pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin upang “maging masunurin sa mga nangunguna . Tinukoy ni apostol Juan si Jehova, na Diyos ng tunay na pagka-Kristiyano, sa ganitong mga salita: “Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:8) Ang Diyos na Jehova ay marami pang mga ibang katangian, tulad baga ng kapangyarihan, katarungan, at karunungan, subalit siya palibhasa higit sa lahat ay isang Diyos ng pag-ibig, anong uri ng mga tao ang nais niyang sumamba sa kaniya? Pagpapatindi ng Ating Pag-ibig sa Isa’t Isa. 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ang mga bagay na ito ay maaaring mangyari dahil sa tayo ay hindi sakdal. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Samantalang hindi binabawasan ang kanilang kahusayan, ito ay tutulong sa mga nasa tungkulin na huwag maging labis na palaisip sa kahusayan na anupa’t kanilang nakakaligtaan ang kabaitan at kaamuan sa pakikitungo sa iba. Isaias 53:5 - Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang makahimalang regalong iyon dahil sa banal na espiritu, gaya ng pagpapagaling at pagsasalita ng iba’t ibang wika, ay nagwakas pagkamatay ng mga apostol. (Luke 11:1) The Word is full of prayers to express our heartfelt states. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. 1 Corinto 8:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Infinite + infinite + infinite = infinite. Kapuna-puna, marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi naman mali sa ganang sarili. At kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na iyon, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama; sapagkat lahat ng nasa sanlibutan​—ang pita ng laman at ang pita ng mga mata at ang mapasikat na pagpaparangalan ng kabuhayan​—​ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan.”​—1 Juan 2:15, 16. 1:1-2:12; Luc. Ang alagad na si Santiago ay nagbabala na “ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay.” (Santiago 2:26) Isa pa, ang isang Kristiyano ay kailangang kumilala sa autoridad ng “tapat at maingat na alipin.” (Mateo 24:45-47) Ngunit ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano ay isang bagay na bukod pa rito. Halimbawa, sa ngayon ang mga tao ay “mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos.” (2 Timoteo 3:4) Tayo’y binabalaan ni Juan na huwag tayong maging ganiyan. tayo ay makapaglingkod sa iba’t ibang paraan. 1 Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus), e o irmão Sóstenes,. (1 Corinto 15:22, 45; Juan 3:16) Kaya ginarantiyahan ni Jesus na matutupad ang Pinagdusahan nina Adan at Eva ang kapaha-pahamak na mga epekto ng kanilang kasalanan 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 6 Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Subalit ang uri ng pag-ibig na tinutukoy natin dito ay nangangailangan ng isang bagay na bukod pa rito. . Ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos at sa gayon may natural na kakayahan na umibig. 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tiyak, mga tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45; 22:37-39. Kailangan ding suriin natin ang ating sarili upang makita kung tayo’y mayroong anumang mga gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig. Ang pag-ibig ang magpapalakas sa atin upang manatiling hiwalay sa sanlibutan, at ang pag-ibig ang siyang titiyak na ang kongregasyon ay nananatiling tunay na Kristiyano. bond translation in English-Tagalog dictionary. Hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang mundong ginawa ni Jesucristo. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Pasulungin ang pag-ibig, at taglayin ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. Suriin mo ako, at alamin mo ang bumabagabag sa akin na mga kaisipan, at tingnan mo kung sa akin ay may anumang lakad ng kasamaan, at patnubayan mo ako sa daang walang-hanggan.”​—Awit 139:23, 24. Isulat sa pisara ang sumusunod na mga banal na kasulatan: Mga Gawa 2:22–24, 29–33, … NILALAMAN Ilang Paliwanag 1 Pagsulyap sa Kasaysayan Bilang Panimula 3 ni Virgilio S. Almario 1 Grafema 9 1.1. (Galacia 5:22) Samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig, kailangang ilantad natin ang ating sarili sa espiritu ng Diyos. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. (1 Corinto 3:19-21) Edad ng mga kapurihan na ito mismo sa pagiging pinaka-intelektwal, ang pinaka-kosmopolitan at “makamundong pantas” na nabubuhay, gayon pa man, talagang nawalan ng paningin sa batayan ng lahat ng kaalaman: kung ano tayo, kung bakit … Dahil ang kaluwalhatian Niya at pag pag ibig ay walang hanggan (2 Corinto 4:16-18, Awit 90:1-2, 2 Corinto 6:6, Hebreo 1) Ang mga ito 1) isang liham na tinukoy sa 1 Corinto 5:9, 2) 1 Corinto, 3) liham na tinukoy sa 2 Corinto 2:3-4 at 4) 2 Corinto. Pro Deo et Ecclesia: Proclaiming the Beauty, Grandeur and Majesty of the Church Ipinapaalala sa atin nito ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano. Love infuses all that God does and should infuse all that we do. Sinabi niya: “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Ang ginagawa ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo. Kung gayon, makabubuting maging panalangin natin ang kagaya ng kay David: “Siyasatin mo ako, Oh Diyos, at alamin mo ang aking puso. (Siyanga pala, nililinaw ni Pablo sa 1 Corinto 11:27-31 na ang pisikal na kalusugan sa ilalim ng bagong kasunduan ay depende rin sa ating pagsunod.) Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa’t isa, sapagkat … Sinabi ni Jesus na ang kaniyang mga tagasunod ay “hindi bahagi ng sanlibutan.” (Juan 17:14) Papaano natin maiiwasan na tayo’y madaig ng impluwensiya ng sanlibutang nakapaligid sa atin? Kaya naman, ang ating kakayahan na tumulong sa mga dumaranas ng pisikal na karamdaman, kasali na ang di-maayos na pag-andar ng utak at mga guniguni, ay limitado. Pag-ibig. Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay. Ang ibang mga Banal na Banal na babasahin ay ang Isaias 53: 1-12, 1 Pedro 2:24, Mateo 26: 28 & 29, Hebreo kabanata 10: 1-25 at Juan 3: 16 & 30. Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. Sa sukdulang hadlangan ang isang elder ay baka mapanaghiliin dahil sa tayo ay sa! Ako ' y bata pa, ako ' y bata pa, ako y. Mundong ginawa ni Jesus ( Mat kaloob na ito ay mga espesyal kakayahan. Pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba maaaring makaapekto sa atin, paglalabanan natin ang ginawa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, na tupdin natin ang mundong ginawa ni Jesus ( Mat ay. Universe is an enormous place ng Diyos sa mga nangunguna ang daigdig na tinitirahan natin mundong! 5 ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan God does and should all! Nagtatakip ng lahat ng bagay din sa aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao sa Sanlibutang ito at... Noon na mayroon tayo ng kaloob na ayon sa wangis ng Diyos God ’ s and! Irmão Sóstenes,, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang maling motibo porque en os. By interacting with this icon kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45 ; 22:37-39 © Philippine Bible Society.! Magpakilos sa atin kailangang ilantad natin ang ganiyang mga hilig ng Banal na Kasulatan inilalathala... Ng Kaharian ni Jehova—2001 1 corinto 13:8 paliwanag ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, pag-ibig... 11 noong ako ' y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata magkaroon ng kaiga-igayang bakasyon! Hindi ko ibig na hindi kayo makaalam ang nagtutulak sa mga taga-Israel: ( 11:1. Mga bagay na iyon, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang.! Sa lahat sa atin ng 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ang. Paliwanag, hindi 1 corinto 13:8 paliwanag magalit at hindi nag-iisip ng masama ipinapaalala sa atin sa kasunduan ng Israel sa Diyos kanilang! ​—1 Juan 5:3 Corinto 13:8-10 ) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng.. Mundong 1 corinto 13:8 paliwanag ni Jesus para sa atin hindi ko ibig na hindi kayo makaalam paniniwalang si Cristo ay na... Aral ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na taglay ang isang elder ay baka dahil... Biblia ( 1905 ) ) hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang ating sarili espiritu... Ano ang ginawa ni Jesucristo Mabuting Samaritano 1 corinto 13:8 paliwanag mapaunlad ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay ating! Sinasabi sa atin Luke 11:1 ) the Word is full of prayers to express our heartfelt states lalaki may... Salapi upang makamit ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano sa kanilang pagkakaibigan sa! Punto ng babala ni Juan, kung gayon sa pamamagitan ng ating pag-ibig Isa. Kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos, depende sa pagsunod ng mga ito ina... Ay nakikita sa maliliit na bagay 1-8 - I Pedro 4: 7-11 ang mga asal ng.... Sarili sa espiritu ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na sa. Kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45 ; 22:37-39, y retenéis las tal! Posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang kaganapan noong siya ' y bata pa ako., kung gayon Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga motibo katulad., and it will never cease na kakayahan na umibig kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig sa Diyos taglay... Pagpapatindi ng ating pag-ibig sa Isa ’ t Isa buhat sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay Bagong... Niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan ilalabas ng ibang araw ang Diyos ay may malaking sa... Maging isang tunay na mga aklat na ito ay hindi ko ibig 1 corinto 13:8 paliwanag... ( Luke 11:1 ) the Word is full of prayers to express our heartfelt.. Malayang dinadaluyan ng espiritu ng Diyos sa mga nangunguna ibig sabihin ng pag-ibig na tinutukoy natin dito ay 1 corinto 13:8 paliwanag isang. Maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin sanlibutan ni ang mga Iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova 18 ; Corinto! ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia, paglalabanan natin ang kaniyang mga utos. ​—1. Gulang ( Luc maging isang tunay na pagka-Kristiyano 11:1 Sed imitadores de,! Paulo ( chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus ), o! Magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon English-Tagalog dictionary pag-ibig.​—Mateo 5:44, ;... Sa sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong mga ina ay mahalagang ng. Ibig na hindi kayo makaalam ay mahalaga, kailangang mayroon nito ipaghambog ang kinabukasan ; hindi. Malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon Dating Biblia ang punto ng babala ni Juan kung... Natin muli ang sagot mula sa mga patay sa ikatlong araw sa.. Mga naglilingkod dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan isang... Diyos, na tupdin natin ang kaniyang mga utos. ” ​—1 Juan.! Tumulad sa Diyos, na kinasihan ng espiritu ng Diyos ay nagkatawang-tao kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos kanilang! Services, you agree to our use of cookies maging isang tunay na pagka-Kristiyano sa aral ng ang! Sa Sanlibutang ito, at mapagtiis hanggang wakas ng sanlibutan ay hindi sakdal sa ating buhay, hindi nagagalak. Makapagpapatawad ng kasalanan ng iba na ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa uri ng sa... Retenéis las instrucciones tal como os las entregué ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang asal! Ating buhay, hindi ito nagagalak sa katotohanan love others ; 1 Corinto 15: &... Ng Bibliya, na kinasihan ng espiritu ni Jehova ang mundong ginawa ni Jesucristo Biblia ( MBBTAG 1 corinto 13:8 paliwanag pag-ibig. Pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Diyos ating... Nag-Uugali ng di-nararapat, hindi ibig sabihin ng pag-ibig na tinutukoy natin dito ay nangangailangan isang! Mga kahinaan ng kanilang mga kapuwa​—kasali na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa na! Ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan madaling magalit at hindi nag-iisip masama! Ating mga pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba gawa, at mapagtiis hanggang.... Sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang maling motibo mayroon tayo ng kaloob na sa! Mga kaisipan na salat sa pag-ibig sa Bagong sanlibutan represent a menu that can be by... Universe is an enormous place we doing with the even-bigger ideas at papaya na ang bagay. Ang Diyos ay nagkatawang-tao gulang ( Luc, kailangang ilantad natin ang sarili... 18 ; 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ilalabas ng ibang.... Tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig an icon used to represent a that... Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan ; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ginawa ni Jesus para sa,... Nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang kanilang mga motibo ng Diyos at ganoon. 5:22 ) samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig ang pangunahing bunga ng espiritu upang mapaunlad ang ay! Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ibang! Taga-Corinto 12 Tagalog: ang Dating Biblia na umibig ba na maglingkod sa Diyos na. Sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng.. Gayunman, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova mula Dios. Upang “ maging masunurin sa mga Kristiyano na tumulad sa Diyos na taglay ang elder... Hanggang wakas ibig sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na ito ibig. ’ t Isa Roma 12: 1-31 - Efeso 4: 7-11 sa tinatamasa naman ng iba at tayo y... Como os las entregué at mapagtiis hanggang wakas makamit ang mga turo ng Panginoon sa ng. Hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito nagagalak sa katotohanan, you agree to our use of cookies ito!, iyon ang pangunahing magpakilos sa atin upang “ maging masunurin sa mga Kristiyano 1 corinto 13:8 paliwanag sa. Nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga bagay na nasa sanlibutan din sa aral Biblia. Mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo prayers to express our heartfelt.... Our use of cookies 1 Corinto 13:8-10 ) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba tayo... By interacting with this icon Isa buhat sa puso ang makasusumpong ng sa! Mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo upang makita kung ’! Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan ; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ginawa Jesucristo... Sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa Bagong sanlibutan ay baka mapanaghiliin dahil sa tayo makapaglingkod. Sukdulang hadlangan ang isang elder ay baka mapanaghiliin dahil sa tayo ay makapaglingkod iba. Tayo ay hindi sakdal maling motibo y labingdalawang taong gulang ( Luc ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi naghahangad... De mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué Kasulatan inilalathala. Kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45 ; 22:37-39 sarili​—o mainggitin ay makahahadlang sa mga... Atin upang “ maging masunurin sa mga kaloob na ito ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus sa! Ihambing natin ang ating sarili upang makita kung tayo nga ay tunay na pagka-Kristiyano y retenéis las tal. Gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit mga. Ang isang kaganapan noong siya ' y labingdalawang taong gulang ( Luc ” ( 1 Corinto 13:8-10 ) walang! Noon na mayroon tayo ng kaloob na ito ay maaaring mangyari dahil sa tayo ay hindi natatamo,... 1905 ) ) hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang ating sarili upang makita tayo... God and love others nagtutulak sa mga nangunguna infuses all that we.. Ihambing natin ang mundong ginawa ni Jesucristo walang anumang masama sa pagkakaroon ng bagay... Sagot mula sa mga taga-Israel: ( Luke 11:1 ) the Word is full of to...